Ecoauditoria express

Us proposem d'observar, estudiar i analitzar el vostre centre en relació a quatre aspectes: l'aigua, l'energia, els materials i la mobilitat. Farem la diagnosi de la situació i d'aquí en sortiran propostes concretes d'accions per a la millora ambiental.

0

Durada: 1/2 jornada

Objectius

  1. Fer adonar de l'efecte positiu i negatiu que les accions quotidianes tenen sobre el medi ambient.
  2. Implicar els usuaris d'un determinat equipament o centre en l'avaluació i la millora ambiental del seu propi espai.
  3. Estimular canvis positius en els hàbits ambientals dels usuaris d'un determinat centre.
  4. Aconseguir resultats concrets d'eficiència i estalvi de recursos.
  5. Motivar el centre a la realització d'una ecoauditoria molt més profunda i complerta i que impliqui a tota la comunitat vinculada al centre.

Descripció

Procés que avalua la qualitat ambiental d'un equipament i planteja accions per a millorar-la. Es treballa en relació als següents vectors: aigua, energia, materials i mobilitat.
Tot plegat es fa des d'un punt de vista global, és a dir, tenint en compte tots els aspectes de la vida d'aquell centre o equipament: instal·lacions, compres, despeses, mesures d'eficiència i d'estalvi, ambientalització curricular i relació amb les institucions i/o organitzacions locals.
Requereix la implicació de tota la comunitat vinculada a aquell centre per tal d'assolir una màxima efectivitat del procés.
L'activitat proposa un primer contacte amb el que és la realització d'una ecoauditoria, a partir d'una activitat concreta i pautada. Ve a ser doncs una ecoauditoria express.

Consta de dos fases:
- Estudi ambiental dels vectors aigua, energia, mobilitat i materials
- Diagnosi de la realitat del centre pel que fa als vectors estudiats

Preu

Observacions

  • S'ha de preveure que l'alumnat participant haurà de moure-us lliurement pel centre i disposar de les dades necessàries.