Les 3R's...la solució!

Visita dinamitzada a l'abocador i la deixalleria per tal de comparar dos sistemes de tractament dels residus, un de finalista que no aprofita els materials que hi arriben i l'altre que els dóna una segona oportunitat, encaminant-los al reciclatge.

Durada: 1/2 jornada

Objectius

  1. Fer adonar a la població que les seves accions tenen efectes sobre el medi ambient.
  2. Conscienciar sobre l'important problema ambiental que suposa l'excés de deixalles, conseqüència dels hàbits de consum de la societat actual.
  3. Donar a conèixer dues fórmules de gestió dels residus i fer-ne una comparació crítica.
  4. Motivar els hàbits de reducció de deixalles en el dia a dia.
  5. Fomentar la recollida selectiva dels residus.

Descripció

  • Punt de partida: enquesta sobre hàbits relacionats amb els residus. Es plantejaran qüestions sobre hàbits de recollida selectiva de residus, ús de la deixalleria, coneixements previs sobre diversos mètodes de tractament dels residus, etc
  • Visita dinamitzada a l'abocador i la deixalleria o activitat d'aula
  • Dinàmiques de joc-reflexió (anàlisi d'una bossa de deixalles tipus, joc dels colors dels contenidors i/o joc del residu mínim)
  • Enquesta posterior que permetrà reflexionar sobre les intencions de canvi d'hàbits dels participants un cop feta l'activitat

Preu